Formacja

„WSPÓLNOTA 120” - PLAN FORMACYJNY

Przez pierwsze 7 lat formujemy się ramię w ramię z Katechizmem Kościoła Katolickiego.

Potem czytamy Pismo Święte, również 7 lat.


KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 1992


 I. WYZNANIE WIARY

Rok I

„Wierzę” – „Wierzymy”

1.1. Człowiek jest otwarty na Boga 1-49

1.2. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. Przekazywanie Objawienia Bożego 50-100

1.3. Pismo Święte 101-141

1.4. Człowiek odpowiada Bogu 142-184

Wyznanie wiary chrześcijańskiej

1.5. Wierzę w Boga 185-231

1.6. Ojciec Wszechmogący 232-278

1.7. Stwórca nieba i ziemia 279-354

1.8. Człowiek i upadek 355-421

Rok II

2.1. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego 422-455

2.2. Syn Boży stał się człowiekiem 456-483

2.3. Począł się z Ducha Świętego, narodziła się z Maryi Panny 484-511

2.4. Misteria życia Jezusa 512-570

2.5. Jezus i Izrael 571-594

2.6. Jezus ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany 595-630

2.7. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał 631-658

2.8. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga 659-682

2.9. Wierzę w Ducha Świętego 683-747

Rok III

Wierzę w Kościół

3.1. Kościół w zamyśle Bożym 748-780

3.2. Kościół – Lud Boży, Ciało Chrystusa, Świątynia Ducha 781-801

3.3. Jeden, święty, powszechny i apostolski 811-870

3.4. Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane 871-945

3.5. Wierzę w świętych obcowanie 946-962

3.6. Maryja - Matka Chrystusa, Matka Kościoła 963-975

3.7. Wierzę w odpuszczenie grzechów 976-987

3.8. Wierzę w ciała zmartwychwstanie 988-1019

3.9. Wierzę w życie wieczne. 1020-1065

II. CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Rok IV

Ekonomia sakramentalna

4.1. Ekonomia sakramentalna 1066-1209

Siedem sakramentów Kościoła

4.2. Sakrament chrztu 1210-1284

4.3. Sakrament bierzmowania 1285-1321

4.4. Sakrament Eucharystii 1322-1419

4.5. Sakrament pokuty i pojednania 1420-1498

4.6. Sakrament namaszczenia chorych 1499-1532

4.7. Sakrament święceń 1533-1600

4.8. Sakrament małżeństwa 1601-1666

4.9. Inne celebracje liturgiczne 1667-1690

III. ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Rok V

Powołanie człowieka: życie w Duchu Świętym

Godność osoby ludzkiej

5.1. Człowiek obrazem Boga. Nasze powołanie do szczęścia. Wolność człowieka 1691-1748

5.2. Moralność czynów ludzkich i uczuć. Sumienie 1749-1802

5.3. Cnoty 1803-1845

5.4. Grzech 1846-1876

Wspólnota ludzka

5.5. Osoba i społeczność 1877-1896

5.6. Uczestnictwo w życiu społecznym 1897-1927

5.7. Sprawiedliwość społeczna 1928-1948

Zbawienie Boże prawo i łaska

5.8. Prawo moralne. Łaska i usprawiedliwienie 1949-2029

5.9. Kościół – Matka i Wychowawczyni 2030-2051

Rok VI

Dziesięć przykazań

6.1. Dekalog. Pierwsze przykazanie 2052-2141

6.2. Drugie przykazanie 2142-2167

6.3 Trzecie przykazanie 2168-2195

6.4. Czwarte przykazanie 2196-2257

6.5. Piąte przykazanie 2258-2330

6.6. Szóste przykazanie 2331-2400

6.7. Siódme przykazanie 2401-2463

6.8. Ósme przykazanie 2464-2513

6.9. Dziewiąte i dziesiąte przykazanie 2514-2557

 IV. MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Rok VII

Modlitwa w życiu chrześcijańskim

7.1. Objawienie modlitwy. Powszechne powołanie do modlitwy 2558-2649

7.2. Tradycja modlitwy 2650-2696

7.3. Życie modlitwy 2697-2758

Modlitwa Pańska „Ojcze nasz”

7.4. Streszczenie Ewangelii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie 2759-2802

7.5. Święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje 2803-2821

7.6. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj na dzisiaj 2822-2837

7.7. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom 2838-2856

7.8. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. 2846-2854

7.9. Doksologia. Zakończenie 2855-2865
PISMO ŚWIĘTE

Rok I – Pięcioksiąg

[187 rozdz.]

1.1. Księga Rodzaju (1-24,18)

1.2. Księga Rodzaju (24,19-50,26)

1.3. Księga Wyjścia (1-20)

1.4. Księga Wyjścia (21-40)

1.5. Księga Kapłańska (1-27)

1.6. Księga Liczb (1-19)

1.7. Księga Liczb (20-36)

1.8. Księga Powtórzonego Prawa (1-17)

1.9. Księga Powtórzonego Prawa (18-34)

Rok II – Księgi historyczne (cz. 1)

[215 rozdz.]

2.1. Księga Jozuego (1-24)

2.2. Księga Sędziów (1-21)

2.3. Księga Rut (1-4)

2.4. 1 Księga Samuela (1-31)

2.5. 2 Księga Samuela (1-24)

2.6. 1 Księga Królewska (1-22)

2.7. 2 Księga Królewska (1-24)

2.8. 1 Księga Kronik (1-29)

2.9 2 Księga Kronik (1-36)

Rok III – Księgi historyczne (cz. 2) i dydaktyczne (cz.1)

[283 rozdz.]

3.1. Księga Ezdrasza (10) i Nehemiasza (10)

3.2. Księga Tobiasza (1-14)

3.3. Księga Judyty (1-16)

3.4. Księga Estery (10)

3.5. 1 Księga Machabejska (1-16) i 2 Księga Machabejska (1-15)

3.6. Księga Hioba (1-42)

3.7. Księga Psalmów (1-50)

3.8. Księga Psalmów (51-100)

3.9. Księga Psalmów (101-150)

Rok IV - Księgi dydaktyczne (cz. 2) i Izajasz

[187 rozdz.]

4.1. Księga Przysłów (1-31)

4.2. Księga Koheleta (1-12)

4.3. Pieśń nad Pieśniami (1-8)

4.4. Księga Mądrości (1-19)

4.5. Mądrość Syracha (1-24)

4.6. Mądrość Syracha (25-51)

4.7. Księga Izajasza (1-20)

4.8. Księga Izajasza (21-39)

4.9. Księga Izajasza (40-66)

Rok V – Księgi prorockie

[192 rozdz.]

5.1. Księga Jeremiasza (1-25)

5.2. Księga Jeremiasza (26-52)

5.3. Lamentacje (1-5) Księga Barucha (1-6)

5.4. Księga Ezechiela (1-24)

5.5. Księga Ezechiela (25-48)

5.6. Księga Daniela (1-14)

5.7. Księga Ozeasza (1-14), Joela (1-4), Amosa (1-9), Abdiasza (1)

5.8. Księga Jonasza (1-4) i Micheasza (1-7), Nahuma (1-3), Habakuka (1-3),

5.9. Księga Sofoniasza (1-3), Aggeusza (1-2), Zachariasza (1-14). Malachiasza (1-3)

Rok VI – Ewangelie i Dzieje

[117 rozdz.]

6.1. Ewangelia wg św. Mateusza (1-13)

6.1. Ewangelia wg św. Mateusza (14-28)

6.2. Ewangelia wg św. Marka (1-16)

6.3. Ewangelia wg św. Łukasza (1,1-13,20)

6.3. Ewangelia wg św. Łukasza (13,21-24,53)

6.4. Ewangelia wg św. Jana (1-11)

6.7. Ewangelia wg św. Jana (12-21)

6.8. Dzieje Apostolskie (1-14)

6.9. Dzieje Apostolskie (15-28)

Rok VII – Listy i Apokalipsa

[143 rozdz.]

7.1. List do Rzymian (1-16)

7.2. 1 List do Koryntian (1-16)

7.3. 2 List do Koryntian (1-13)

7.4. List do Galatów (1-6), List do Efezjan (1-6), List do Filipian (1-4), List do Kolosan (1-4)

7.5. 1 List do Tesaloniczan (1-5), 2 List do Tesaloniczan (1-3), 1 List do Tymoteusza (1-6), 2 List do Tymoteusza (1-4),

7.6. List do Tytusa (1-3), List do Filemona (1), List do Hebrajczyków (1-13)

7.7. List św. Jakuba (1-5), 1 List św. Piotra (1-5), 2 List św. Piotra (1-3)

7.8. 1 List św. Jana (1-5), 2 List św. Jana (1), 3 List św. Jana (1), List św. Judy (1)

7.9. Apokalipsa (1-22)

ks. Wojciech Węgrzyniak © 2021 – Wszelkie prawa zastrzeżone.